Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy na poskytování konzultačních služeb a školení prostřednictvím prostředků dálkové komunikace kdy na jedné straně je společnost je společnostIdeal Mělník a.s. IČ 25080725, se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4323 (dále jen "Konzultační společnost") a na straně druhé je kupující (dále jen "Klient").

Další informace o Konzultační společnosti Ideal Mělník a.s. jsou uvedeny na webové stránce www.ideal-as.cz v oddílu "O nás".

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nastavují způsob poskytování konzultačních služeb a školení na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického formuláře na webové stránce www.ideal-online.cz.

Předmětem služby dle VOP jsou konzultační služby, nebo školení, tj. poskytováníkonzultací a odpovědí na konkrétní dotazydle požadavků a potřeb Klienta, a to v rozsahu specifikace uvedené v objednávce služby na webovém formuláři www.ideal-online.cz.

Každý, kdo uzavře s Konzultační společností Objednávku, která odkazuje na VOP nebo odsouhlasí nabídku Konzultační společnosti jejíž součástí je odkaz na VOP, přijímá platné znění VOP beze zbytku. Klient akceptuje VOP také vystavením jakékoliv Objednávky prostřednictvím formuláře www.ideal-online.cz.

Odchylná ujednání ve Smlouvě/Objednávce mají přednost před zněním VOP, pokud byla sjednána písemně či jiným způsobem, který nezakládá pochybnost o společné vůli Smluvních stran odchýlit se od znění VOP.

Konzultační společnost a Klient se mohou v průběhu platného smluvního vztahu dohodnout na dodatečných smluvních ujednáních nebo změnách původní objednávky služeb. Změna objednávky služeb musí být řešena formou oboustranně odsouhlaseného písemného smluvního ujednání formou dodatku. Dodatek ke smlouvě musí obsahovat pořadové číslo dodatku, označení objednávky, ke které se dodatek vztahuje, účel dodatku a datum jeho podpisu, které je zároveň dnem, kdy vstupuje dodatek v platnost.

Potvrzení objednání konzultační služby se rozumí vyplněním a odeslání formuláře na stránkách www.ideal-online.cz. Předmět konzultační služby, školení je popsán na uvedených stránkách.

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.ideal-online.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Klient pro získání vybrané konzultační služby zaplatit. Případné poplatky za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikační prostředky na dálku, které mohou být pro splnění konzultační služby, školení použity, jsou uváděny v popisu služby a budou účtovány jako zvláštní položky.

Cenou za poskytnutí konzultační služby, školení se rozumí cena služby zveřejněná na stránkách www.ideal-online.cz u konktrétně objednávané konzultační služby, školení v okamžiku objednání této služby.

Úhrada ceny konzultační služby, školení se provede, po odeslání formuláře objednávky konzultační služby, školení, přes platební bránu, kde bude Klientovi umožněno uhradit cenu vybrané konzultační služby, školení. Okamžikem uhrazení objednávky je objednávka považována za závazný a jednoznačný projev vůle Klienta směřující k uzavření smlouvy. Daňový doklad bude vystaven Klientovi po uzavření smlouvy, úhrada ceny služby se považuje za zálohovou platbu. Daňový doklad potvrzující úhradu služby bude Konzultační společnost

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu a ve výši s platnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

Smlouva o poskytování konzultační služby, školení se považuje za uzavřenou okamžikem potvrzení objednávky Konzultační společnosti v on-line formuláři na stránkách www.idea-as.cz.

Doba pro poskytnutí konzultační služby, školení počíná běžet od okamžiku příjmu úhrady ceny konzultační služby, školení na účet Konzultační společnosti. Konzultační společnost může objednávku, i bez důvodu, po předběžném posouzení věci odmítnout. Nedojde-li k uzavření smlouvy o poskytnutí konzultační služby, školení, vrátí Konzultační společnost Klientovi uhrazenou cenu za konzultační služby, školení, a to ve lhůtě sedmi dnů od odmítnutí objednávky.

Obsahem konzultační služby, školení je konzultace, poskytnuté školení uskutečněné prostřednictvím videokonference, hlasového přenosu nebo sdílením obrazovky, a to v časovém rozsahu uvedeném v popisu objednané konzultační služby, školení. Termín uskutečnění naplnění předmětu objednávky konzultační služby, školení požaduje Klient při odeslání objednávky v pracovní dny, a to v čase od 9:00 do 16:00. Konzultační společnost může, po dohodě s Klientem, měnit termín konzultace tak, aby byla objednaná služba poskytnuta řádně a včas, dle požadavků Klienta.

Služby nabízené Konzultační společností poskytuje Konzultační společnost prostřednictvím svých zaměstnanců, a to zejména prostřednictvím konzultantů a školitelů.

Klient se zavazuje poskytnout všechny potřebné doklady a součinnost pro potřeby poskytnutí konzultace Konzultační společností, přičemž Klient odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých podkladů.

Klient je povinen zajistit veškeré podklady, které budou předmětem konkrétních konzultačních služeb a ponese náklady spojené s obstaráním těchto podkladů.

Pokud Konzultační společnost obdrží jakékoli dokumenty k poskytnutí služby dle VOP, pokládá je za pravé, platné a pravdivé a není povinna hradit škodu způsobenou tím, že bude postupovat dle údajů, informací či skutečností obsažených v těchto dokumentech.

Klient uděluje souhlas s tím, že veškeré dokumenty a informace související s poskytováním konzultačních služeb mu budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce konzultační služby. Klient výslovně souhlasí s tím, že e-mail obsahující dokumenty či informace podle tohoto odstavce se považuje za doručený okamžikem odeslání e-mailové zprávy Konzultační společností.

Konzultační společnost se zavazuje poskytnout konzultační služby, školení Klientu bez zbytečného odkladu a dle lhůt uvedených u jednotlivých konzultačních služeb popsaných na www.ideal-online.cz.

Smlouva dle těchto VOP je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti způsobem uvedeným ve VOP. Účinnost a platnost této Smlouvy končí provedením všech konzultací nebo školení, které tvoří obsah objednané služby.

Pověřené osoby Konzultační společnosti, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním konzultačních služeb, školení, přičemž je této povinnosti může zprostit pouze Klient.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení poskytování konzultačních služeb, školení. Pověřené osoby, neporuší povinnost mlčenlivosti v případech, kdy jim oznamovací, informační či jinou povinnost ukládá zákon.

Osobní údaje Klienta, záznamy o poskytnutí konzultační služby, školení a dokumenty, které Klient Konzultační společnosti předal prostřednictvím objednávky, budou Konzultační společností, v elektronické podobě, archivovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů za účelem zdokumentování postupu poskytování konzultačních služeb a školení.

V Mělníku dne 01.04.2020